[trustindex no-registration=trustpilot]

North Advokater

Advokat til Ansættelsesret

Advokatrådgivning til opsigelse og bortvisning af medarbejdere for danske og internationale klienter.  

Opsigelse af medarbejdere

 

Hos North Advokater leder vi dig sikkert igennem alle de juridiske udfordringer og spørgsmål, som opstår i forbindelse med opsigelse af en eller flere medarbejdere. Vi kan rådgive dig uanset om der er tale om, opsigelse af en enkelt medarbejder i forbindelse med f.eks. et disciplinærforløb, manglende performance, omstrukturering af din virksomhed, nedskæringer, masseafskedigelser eller hvad end årsagen til afskedigelsen måtte være. 

Uanset om det er en funktionær, ikke funktionær, direktør eller anden type medarbejder, har vi erfaring og mulighed for at guide dig igennem både gældende lovgivning, betingelserne i en eventuel overenskomst og hvordan du som arbejdsgiver bedst muligt håndterer opsigelsen i forhold til virksomhedens fortsatte drift, og overfor både den/de opsagte medarbejdere, og de i afdelingen eller virksomheden tilbageværende medarbejdere. 

I forbindelse med en opsigelse, er det vigtigt altid at være opmærksom på overholdelse af det lovmæssige og/eller overenskomstmæssige opsigelsesvarsel, regler for godtgørelse i henhold til medarbejderens anciennitet, om medarbejderen er særligt beskyttet og derfor ikke kan opsiges, at reglerne i forhold til at sætte medarbejderen i et performanceforløb er overholdt m.v. Hos North advokater kan vi blandt andet rådgive dig om hvornår det f.eks. er  nødvendigt at give en medarbejder en advarsel før en eventuel opsigelse kan komme på tale. 

 

Opsigelse – arbejdsgivers forhold

I ansættelsesretten skelner man mellem opsigelser der er begrundet i arbejdsgivers forhold eller medarbejderens forhold. Opsigelse i henhold til arbejdsgivers forhold kan f.eks. begrundes i virksomhedens manglende økonomi, der nødvendiggør nedskæringer i medarbejderstaben, omstruktureringer og sammenlægning af arbejdsfunktioner og arbejdsopgaver og lignende situationer.

Opsigelse – medarbejderens forhold 

Opsigelse på grund af medarbejderens forhold, tager udgangspunkt i medarbejderen og dennes handlinger og opførsel. En medarbejder kan blandt andet opsiges med baggrund i manglende performance, for højt eller gentagen sygefravær, manglende kompetencer, overtrædelse af medarbejderens ansættelsesvilkår og betingelser, dårlig opførsel overfor kunder, kollegaer, arbejdsgiveren, samarbejdspartnere, leverandører m.fl., illoyalitet, udeblivelse, tyveri m.v.

Medarbejderens opsigelse af ansættelsesforholdet

Medarbejderen kan til enhver tid opsige sit ansættelsesforhold hos arbejdsgiver. Medarbejderens er i forbindelse med egen opsigelse forpligtiget til at overholde sit opsigelsesvarsel. For funktionærer er det lovbestemte opsigelsesvarsel fra medarbejderens side 1 måned, til udgangen af en måned. For andre medarbejder typer vil opsigelsesvarslet ofte være overenskomst- eller aftalebestemt.

Bortvisning

Det er muligt at bortvise en medarbejder når denne groft har misligholdt sit ansættelsesforhold. Når en medarbejder bortvises ophører ansættelsesforholdet på bortvisningstidspunktet, og medarbejderen er ikke længere berettiget til løn eller andre ydelser fra arbejdsgiveren. Grov misligholdelse af ansættelsesforholdet kan f.eks. være tyveri fra arbejdspladsen, udeblivelse, illoyalitet, vold og trusler eller lignende. Hos North Advokater, kan vi hjælpe dig med en vurdering af den enkelte sag og medarbejders misligholdelse af ansættelsesforholdet. Vores advokat rådgivning inkluderer en vurdering af om der foreligger bortvisningsgrund, om medarbejderen kan opsiges eller måske blot bør modtage en advarsel for sin adfærd, og hvordan du som arbejdsgiver skal forholde dig i den enkelte sag.

Opsigelsesvarsel funktionær

Funktionærers opsigelsesvarsel er reguleret i funktionærlovens § 2, stk. 2. Opsigelsesvarslet fra funktionærens side er på 1 måned til udgangen af en måned. 

Som arbejdsgiver kan du opsige ansættelsesforholdet til udgangen af en måned under hensyntagen til medarbejderens anciennitet. Opsigelsesvarslet beregnes således: 

– med 1 månedsvarsel med fratrædelse indenfor de første 6 månederefter ansættelsesforholdets påbegyndelse, inklusiv en eventuelt aftalt prøveperiode.

 – med 3 månedersvarsel med fratrædelse inden udgangen af 3 års ansættelse

– med 4 månedersvarsel med fratrædelse indenfor 6 års ansættelse

– med 5 månedersvarsel med fratrædelse indenfor 9 års ansættelse

– med 6 månedersvarsel med fratrædelse udover 9 års afsættelse 

 

Opsigelse skal altid ske til udgangen af en måned.

Det er muligt at aftale forlænget opsigelsesvarsel fra både medarbejder og arbejdsgivers side. Når medarbejderens opsigelsesvarsel forlænges, er det et krav at arbejdsgivers opsigelsesvarsel forlænges tilsvarende. Forlænges medarbejderens opsigelsesvarsel f.eks. fra 1 til 3 måneder, skal arbejdsgivers opsigelsesvarsel ligeledes forlænges med 2 måneder, i tillæg til det opsigelsesvarsel medarbejderen er berettiget til i henhold til hans/hendes anciennitet.

120 dages reglen

Mange arbejdsgivere tror fejlagtigt at en medarbejder skal have været sygemeldt i 120 dage, før medarbejderen kan opsiges på grund af sygdom. 120-dagesregelen er fastsat i Funktionærloven § 5, stk. 2, og bestemmer, at en funktionær kan opsiges med en måneds varsel efter 120 dages sygdom, og mens medarbejderen stadig er sygemeldt, såfremt det er aftalt i medarbejderens ansættelseskontrakt. En medarbejder kan opsiges pga. for højt sygefravær, eller gentagne sygemeldinger af kort varighed placeret op til eller lige efter weekenden og lignende. 120-dages reglen er derfor mest anvendelig, hvor det det forkortede opsigelsesvarsel på en måned, kan udgøre en besparelse for din virksomhed.

Masseafskedigelse

Skal du opsige et stort antal medarbejdere, skal du være opmærksom på om afskedigelsen falder ind under reglerne i lov om masseafskedigelser. Masseafskedigelsesloven finder anvendelse, når en virksomhed skal afskedige en større gruppe medarbejdere indenfor en periode på 30 dage. Hvornår der er tale om en større gruppe medarbejdere afhænger af virksomhedens størrelse, og er i loven defineret som (i) mindst 10 personer i en virksomhed, der normalt beskæftiger flere end 20 og færre end 100 lønmodtagere, (ii) ved afskedigelse af mindst 10 procent af lønmodtagerne i en virksomhed, der normalt beskæftiger mindst 100 og færre end 300 lønmodtager, og (iii) når mindst 30 personer i en virksomhed, der normalt beskæftiger flere end 300 lønmodtagere skal afskediges.

 

Vores advokater står klar til at rådgive dig, i forbindelse med ophør af ansættelsesforholdet. Skal du som arbejdsgiver opsige en eller flere medarbejdere, er det vigtigt at det bliver håndteret korrekt, både i forhold til overholdelse af opsigelsesvarsel, krav om saglighed, skærpet opmærksomhed på særligt beskyttede medarbejdere, overholdelse af både lovmæssige og overenskomstmæssige bestemmelser, lov om masseafskedigelse m.v. Det kan også være at den enkelte medarbejder har overtrådt sine ansættelsesvilkår så groft, at en bortvisning kan komme på tale. Vores advokater står klar til at hjælpe dig med at navigere sikkert igennem både det juridiske og det mere ledelsesmæssige, så den for din virksomhed bedst mulige løsning findes, og den fortsatte drift forstyrres mindst muligt.

Hos North Advokater står vi klar til at lede dig og din virksomhed sikkert igennem enhver udfordring der måtte opstå i forbindelse med jeres medarbejdere.

Erik Østergaard-Nielsen

Erik Østergaard-Nielsen

Partner & Advokat (L)

Selskabsret & Ansættelsesret

Telefon: +45 70 30 24 24
Mobil:+45 21 72 04 60
Mail: eon@northadvokater.dk

MORTEN ARUP NEERGAARD

MORTEN ARUP NEERGAARD

CEO, Partner & Advokat (H)

Fast Ejendom & Erhvervsret

Telefon: +45 70 30 24 24
Mobil: +45 25 71 70 62
Mail: man@northadvokater.dk

Kontakt North Advokater for rådgivning til ansættelses- og arbejdsret

Fast ejendom

North rådgiver inden for alle områder af fast ejendom, herunder enkelte ejendomme, porteføljesalg eller som del af en virksomhedsoverdragelse.

Corporate & Commercial Law

North er eksperterne i Corporate & Commercial Law og rådgiver hele vejen rundt inden for Erhvervsretten.

Skat

Advokatbistand til skattespørgsmål. Vi yder skatterådgivning, herunder rådgivning vedrørende incitamentsordninger, lønbeskatning, aktieløn og internationale skatteforhold.

Selskabsret

Selskabsret

Med North Advokater får du en god og tryg juridisk partner med speciale i selskabsret, herunder rådgivning i holdingselskaber, ApS, A/S og ejeraftaler.

Ansættelsesret

North rådgiver inden for ansættelsesret og bistår bl.a. med rådgivning inden for funktionærret, direktørkontrakter, ferielovgivningen samt konkurrence- og kundeklausuler.

Retssager og tvister

Vi rådgiver i forbindelse med retssager, tvister og voldgiftssager. Vores advokater og jurister hjælper dig med at vurdere fordele og ulemper ved en retssag, eller tvistebehandling af din sag.

Bliv kontaktet