[trustindex no-registration=trustpilot]

North Advokater

Advokat til fonde og foreninger

Hos North Advokater rådgiver vi om etablering og drift af fonde og foreninger. 

  

“Vi tror på det er vigtigt, at skabe værdi sammen…”

Advokatrådgivning til fonde og foreninger

Stiftelse af fonde og foreningsdannelse er i dag intensivt reguleret. Det gælder også drift, ledelse, sammenlægning eller ophør. Erhvervsdrivende eller almennyttige fonde er underlagt en række omfattende krav til tilsyn og ledelse. Selvejende institutioner, erhvervsdrivende eller frivillige foreninger mv. kræver også indgående overvejelser om hvordan man organiserer sig bedst. Det kan f.eks. være en større udfordring at gennemskue, hvor vidtrækkende ledelsesansvaret og bestyrelsesansvaret er og hvordan forsikringsdækningen bør være. Der er i dag komplicerede regler for Corporate Governance, og en god forståelse for hvad tilsynsmyndighederne kræver er nødvendig, hvorfor det ofte en rigtig god idé, at have en advokat med sig som juridisk rådgiver i fonde og foreninger. Hos North Advokater har vi en række specialiserede advokater i fonde og foreninger, der gerne stiller sig til rådighed og fører jer sikkert igennem processen. Som advokater sørger vi naturligvis for, at I med det juridiske grundlag kommer godt fra start på en forståelig men effektiv og kompetent måde, hvor de juridiske, ledelsesmæssige og eventuelt kommercielle momenter er 100 % i orden.

 

Hos North Advokater rådgiver vi bl.a. om:

 

 • Etablering, fusion/sammenlægning og spaltning af fonde eller foreninger.
 • Fonden eller foreningens ledelse, organisation, økonomi og samarbejder/partnerskaber.
 • Administration af foreningen eller fonden.
 • Virksomhedsstruktur- og udvikling.
 • Offentlige indsamlingsregler.
 • Bestyrelsens og stifternes opgaver og pligter samt eventuelle ansattes.
 • Beskatning og skattefritagelse for velgørende organisationer.
 • Kapitalanbringelse og uddelingspolitik.
 • Vedtægter og fundats – lovlighed.
 • Forholdet til stiftere og gavegivere.
 • Vedtægtsændringer og ekstraordinære dispositioner.
 • Corporate governance
 • CSR

Kontakt North Advokater 

Herunder finder du mere viden om fonde og foreninger:
  

Hvad er en Fond?

Fonden betegnes også sommetider som legater, stiftelser eller selvejende institution og har som kendetegn, at den ingen udenforstående ejer har. Fonde er altså kendetegnet ved, ikke at have nogle ejere.

En fond skal have et særskilt formål og have tilstrækkelige aktiver til at kunne varetage sit formål. Aktiverne skal være definitivt adskilt fra stifterens og ledelsens formue. Fondens midler må således aldrig kunne tilbageføres til stifteren eller ledelsen – eller disses nærtstående.
En fond skal have en selvstændig ledelse, der er uafhængig af stifteren, væsentlige gavegivere og bidragsydere. Fondens formål skal angives i fondens vedtægter. 

 • Ved en almindelig fond forstås, at dens virksomhed ikke er erhvervsdrivende.
 • Ved en erhvervsdrivende fond forstås, at dens virksomhed er erhvervsdrivende.

 

Erhvervsdrivende fonde er omfattet af Lov om Erhvervsdrivende Fonde. Almene fonde er omfattet af Lov om Fonde og visse Foreninger. 

Både almene fonde og erhvervsdrivende fonde skal registreres.
En erhvervsdrivende fond skal have en kapital på mindst 300.000 kr. og en almen fond en kapital på mindst 1.000.000 kr. 

Skal du bruge en advokat til rådgivning af fondsstiftelse, ledelse eller drift?, så tøv endelig ikke med at kontakte en specialist i fonde hos North Advokater

  

Hvad er en forening?

En forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker, organisationer, institutioner, virksomheder eller lignende, der har fælles interesser. En interesse eller agenda de ønsker at fremme, udbrede eller dyrke. Der findes i juridisk sammenhæng overordnet fem typer af foreninger: 

 

 • Almindelige foreninger
 • Andelsboligforeninger
 • Erhvervsdrivende foreninger
 • Særlige foreninger
 • Frivillige foreninger
 • Foreninger med begrænset ansvar (F.M.B.A.)

   

Fælles for alle foreninger er, at der er mere end ét medlem og medlemmerne har indgået en aftale om formålet for foreningen. Dette formål samt retningslinjer og regler for foreningen og dens medlemmer er skrevet ned i foreningens vedtægter. Den øverste myndighed i foreningen er generalforsamlingen, hvor alle medlemmer kan deltage og stemme med en stemme hver. Derudover skal der være valgt og nedsat en funktionel bestyrelse til at varetage ledelsen af foreningen mellem generalforsamlingerne. Nogle foreningstyper kræver et CVR-nummer og skal derfor registreres hos Erhvervsstyrelsen på virk.dk. 

Skal du bruge en advokat til rådgivning af foreningsstiftelse, ledelse, ophør eller drift?, så tøv endelig ikke med at kontakte en specialist i foreninger hos North Advokater 

 

Foreninger – hvad er kravene?  

En forenings forhold fastsættes og reguleres af vedtægterne, som kun kan ændres på generalforsamlingen.  

I foreninger kræves der aktivitet i længere varighed og at medlemmernes tilknytning ligeledes er for en længere periode. En forening skal have en ledelse, der kan disponere over foreningen og lede den mellem generalforsamlingerne, bl.a. med retsvirkning for forening og dens medlemmer. En forening er selvejende på den måde, at foreningsformuen ikke tilhører foreningens medlemmer, da foreninger er kendetegnet ved, ofte at have en vekslende medlemskreds. 

I foreninger er der sædvanligvis mulighed for optagelse af nye medlemmer. I foreningens vedtægter indgår bestemmelser om betaling af kontingent og øvrige retningslinjer for medlemskab.

 

Generalforsamlingen – øverste organ 

Medlemmerne af foreningen tilkendegiver deres indflydelse på generalforsamlingen, der er foreningens øverste organ. Det er også på generalforsamlingen man nedsætter eller genvælger en bestyrelse. Til generalforsamlingen har ethvert medlem som udgangspunkt ret til at tale, komme med forslag til ændring eller udvikling af foreningen vedtægter og afgive stemme.
Bestyrelsen udfører generalforsamlingens beslutninger og repræsenterer foreningen på daglig basis. 

Skal du bruge advokatrådgivning til stiftelse, drift eller øvrige spørgsmål til forening? Kontakt en advokat hos North Advokater.

  

Fonds- og foreningsret 

Ønsker man at sikre en formue og afkastet heraf til bestemte formål, enten som privatperson, forening eller virksomhed, er det ofte en god idé at placere formuen i en fond. Ønsker man derimod at medlemmer skal kunne disponere over en formueværdi og have indflydelse på et formål eller have andre rettigheder, gøres dette typisk gennem en foreningsretlig struktur. 

Når man opretter en fond, er det vigtigt, at man gør sig grundige overvejelser om formål, ledelse og de grundlæggende juridisk struktur, da det er stifterens vilje, der skal respekteres. Og i modsætning til foreninger, er der i fonde ikke generalforsamlinger, som senere kan vedtage forandringer i forhold til stifterens oprindelige vilje. Ofte lever fonde over mange årtier og det kræver indgående overvejelser om forudsætninger over tid.

I Danmark er det en klassisk struktur, at der i tilknytning til foreninger bliver etableret en fond. Fonden kan hjælpe med finansieringen af foreningens aktiviteter via midler fra erhvervsdrift, investeringer og donationer. 

Hos North Advokater hjælper vi foreninger bl.a. med at etablere fonde, som ejer foreningens faste ejendomme, søger finansiering/donationer og er ansvarlige for alle deres erhvervsmæssige aktiviteter. På den måde skaber vi en klar adskillelse mellem foreningens erhvervsmæssige aktiviteter i fondene og foreningens øvrige værdiskabende aktiviteter. 

Vi hjælper på den måde erhvervsdrivende fonde, foreninger, selskaber og velgørende eller non-profit-virksomheder med forretningsudvikling. Som erhvervsadvokater hjælper vi bl.a. med rådgivning om de løbende problematikker der vil være i virksomhedens eller fondens drift. Herunder de erhvervs- og skatteretlige forhold. 

MORTEN ARUP NEERGAARD

MORTEN ARUP NEERGAARD

CEO, Partner & Advokat (H)

Fast Ejendom & Erhvervsret

Telefon: +45 70 30 24 24
Mobil: +45 25 71 70 62
Mail: man@northadvokater.dk

Kontakt en specialiseret advokat nu 

Fast ejendom

North rådgiver inden for alle områder af fast ejendom, herunder enkelte ejendomme, porteføljesalg eller som del af en virksomhedsoverdragelse.

Corporate & Commercial Law

North er eksperterne i Corporate & Commercial Law og rådgiver hele vejen rundt inden for Erhvervsretten.

Skat

Advokatbistand til skattespørgsmål. Vi yder skatterådgivning, herunder rådgivning vedrørende incitamentsordninger, lønbeskatning, aktieløn og internationale skatteforhold.

Selskabsret

Selskabsret

Med North Advokater får du en god og tryg juridisk partner med speciale i selskabsret, herunder rådgivning i holdingselskaber, ApS, A/S og ejeraftaler.

Ansættelsesret

North rådgiver inden for ansættelsesret og bistår bl.a. med rådgivning inden for funktionærret, direktørkontrakter, ferielovgivningen samt konkurrence- og kundeklausuler.

Retssager og tvister

Vi rådgiver i forbindelse med retssager, tvister og voldgiftssager. Vores advokater og jurister hjælper dig med at vurdere fordele og ulemper ved en retssag, eller tvistebehandling af din sag.

Bliv kontaktet