[trustindex no-registration=trustpilot]

Generelle forretningsbetingelser

for North Advokatpartnerselskab, CVR-nr. 37077437

Juridisk bistand

  1. Juridisk bistand ydes i overensstemmelse med retsplejeloven og Advokatsamfundets regler, herunder regler om professionel handlemåde, adfærd og etik. Der henvises til Advokatsamfundets hjemmeside, www.advokatsamfundet.dk

Bistanden ydes af North Advokatpartnerselskab, cvr. nr.: 37077437, Amagertorv 33,3., 1160 København K, www.northadvokater.dk, e-mail: kontakt@northadvokater.dk.

2. Nærværende forretningsbetingelser går forud for vores klienters forretningsvilkår, medmindre andet er skriftligt aftalt med klienten i relation til en bestemt opgave.

3. North Advokatpartnerselskab og selskabets advokater har tegnet ansvarsforsikring hos HDI-Gerling, Indiakaj 6, 1. 2100 København Ø og stillet garanti efter reglerne fastsat af Advokatsamfundet. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed uanset hvor advokatvirksomheden udøves. De konkrete forsikringsvilkår udleveres efter begæring. Alle advokater hos North Advokatpartnerselskab er beskikket af Civilstyrelsen, Justitsministeriet i Danmark og medlem af Advokatsamfundet.

4. North Advokatpartnerselskab oplyser klienten om muligheden for offentlig eller forsikringsdækket retshjælp i henhold til gældende lovgivning eller forsikring tegnet af klienten, hvis det er relevant i den konkrete sag. Hvis honoraret skal betales foreløbigt eller endeligt af det offentlige eller af et forsikringsselskab, orienterer vi klienten om principperne for fastsættelse af honoraret og om de mulige konsekvenser for klienten.

 

Opgaven  

5. North Advokatpartnerselskab udarbejder normalt et aftalebrev (eller opdragsbekræftelse) i forbindelse med opstart af et klientforhold. Aftalebrevet fastsætter de opgaver, som klienten forventer udført. Aftalebrevet kan desuden indeholde en honoraraftale og eventuelt ansvarsbegrænsning.

6. North Advokatpartnerselskab agerer på grundlag af og i overensstemmelse med klientens instrukser. Vi er berettiget til at nægte at efterkomme en instruks, såfremt dette er eller vil være i strid med lovgivning eller andre regler, f.eks. reglerne om god advokatskik, jf. Retsplejelovens § 146.

7. Klienten såvel som North Advokatpartnerselskab kan til enhver tid bringe opgaven til ophør. North Advokatpartnerselskabs opsigelse vil i givet fald ske med respekt af de Advokatetiske Regler, som bestemmer, at en advokat ikke må udtræde af en sag på en sådan måde og under sådanne omstændigheder, at klienten afskæres fra rettidigt og uden anden skadevirkning at søge anden juridisk bistand.

8. Såfremt opgaven bringes til ophør før dens ordinære afslutning, vil Advokatpartnerselskab være berettiget til honorar, dækning af eventuelle udlæg og omkostningsgodtgørelse for tiden frem til, at opgaven bringes til ophør.

North Advokatpartnerselskab forudsætter, at opgaven løbende medfører aktivt sagsarbejde. I modsat fald er North Advokatpartnerselskab berettiget til med et rimeligt varsel at bringe opgaven til ophør, herunder med henblik på – med respekt af gældende advokatetiske regler om bl.a. interessekonflikt og fortrolighed – at tage opgaver fra andre klienter.


Fortrolighed og intern viden

9. Al information modtaget fra eller om klienten i forbindelse med arbejde udført for klienten betragtes som fortroligt. Alle medarbejdere hos North Advokatpartnerselskab har tavshedspligt.

10. Vi korresponderer sædvanligvis via e-mail, herunder sikker e-mail fra arbejdsstationer. Vores e-mailkorrespondance er som udgangspunkt ikke krypteret, og vi tager ikke ansvar for virus, uautoriserede ændringer, uretmæssig overvågning, forfalskninger eller andre forhold som følge heraf.

11. North Advokatpartnerselskab er omfattet af gældende lovgivning vedrørende forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer.

 

Fakturering

12. Fakturering sker, medmindre andet er aftalt, på månedsbasis, og er baseret på medgået tidsforbrug med den til enhver tid gældende timetakst, ansvaret forbundet med opgaven, sagens værdi og betydning eller udfald for klienten, arbejdets omfang og kompleksitet, herunder om rådgivningen/arbejdet har måttet ydes/udføres under tidspres eller uden for normal arbejdstid m.v. Honoraret tillægges moms i henhold til gældende lovgivning. Overslag over salærets fulde beløb vedrørende gennemførelse og afslutning af sagen er alene indikativ, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt. North Advokatpartnerselskab er ikke forpligtet til at afholde udlæg på vegne af klienten. Afholdte omkostninger, herunder større fotokopieringsopgaver og rejseomkostninger, debiteres klienten.

13. Hvis klienten er en forbruger, giver North Advokatpartnerselskab et skriftligt overslag over de forventede honorarer eller giver en nærmere orientering om den måde, som honoraret vil blive beregnet på. North Advokatpartnerselskab orienterer i så god tid som muligt klienten skriftligt, hvis overslaget ikke kan forventes at holde.

14. Betalingsvilkår er netto kontant, og der beregnes rente efter 30 dage i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

15. Klientmidler forvaltes i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler herom og indsættes på klientkonto. Medmindre andet er aftalt med klienten, føres klientkontoen hos Nordea Bank Danmark A/S. Nordea Bank Danmark A/S kan opkræve negativ indlånsrente på klientkontoen. Hvis klienten anvender klientkontoen, skal klienten påregne, at North Advokatpartnerselskab afregner den til enhver tid gældende renteudgift over for klienten. Klientens opmærksomhed henledes på, at reglerne om dækning af indskud i nødlidende banker som udgangspunkt har et dækningsmaksimum på EUR 100.000 inklusive det indskud klienten selv måtte have hos den pågældende bank.

 

Immaterielle rettigheder og markedsføring

16. Klienten har ret til at bruge det materiale, som vi udarbejder, i det omfang den konkrete opgave forudsætter dette, men vi bevarer ejerskabet til de immaterielle rettigheder, der måtte knytte sig til materialet. North Advokatpartnerselskabs materiale må udelukkende anvendes af klienter i forbindelse med den konkrete opgave og må ikke stilles til rådighed for andre uden North Advokatpartnerselskabs forudgående skriftlige samtykke.

17. North Advokatpartnerselskab kan i sin markedsføring henvise til, at North Advokatpartnerselskab har fungeret som advokat for klienten i relation til opgaven, når opgaven er afsluttet og offentlig kendt.

 

Personoplysninger

18. Vedrørende North Advokatpartnerselskabs behandling og videregivelse af personoplysninger henvises til den medsendte samtykkeerklæring og informationsskrivelse herom.

 

Erstatningsansvar og forsikring

19. North Advokatpartnerselskab, herunder enhver ejer og ansat advokat, er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler for et eventuelt tab, som rådgivningen påfører klienten, dog omfatter erstatningsansvaret ikke driftstab, tidstab, avancetab, goodwill eller lignende indirekte tab.

20. Der gælder derudover følgende begrænsninger i North Advokatpartnerselskabs, herunder enhver ejer og ansat advokats, ansvar:

North Advokatpartnerselskab rådgiver alene om danske juridiske forhold. Såfremt opgaven involverer udenlandsk lovgivning, anbefaler North Advokatpartnerselskab, at klienten engagerer lokale udenlandske advokater. North Advokatpartnerselskabs involvering i sådanne dele af opgaven skal ikke anses for rådgivning om udenlandske retsforhold.

North Advokatpartnerselskab er ikke ansvarlig for rådgivning ydet af klientens øvrige rådgivere, herunder uanset om sådanne rådgivere er engageret med North Advokatpartnerselskabs bistand og anbefaling.

21. North Advokatpartnerselskab, herunder ejere og ansatte advokater, kan maksimalt ifalde erstatningsansvar for det beløb, som der er dækning for under North Advokatpartnerselskabs lovpligtige ansvarsforsikring. Dækningsmaksimum er kr. 10.000.000 pr. advokat pr. år.

 

Lovvalg og tvister

22. Advokatnævnet er kompetent til at behandle adfærd og salærer vedrørende advokater efter nærmere fastsatte klagebetingelser. Adresse: Advokatnævnets sekretariat, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Hjemmeside: https://www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx.

23. I øvrigt er enhver tvist mellem en klient og North Advokatpartnerselskab samt selskabets advokater om North Advokatpartnerselskabs rådgivning eller disse forretningsbetingelser undergivet dansk ret og de danske domstoles enekompetence. Eventuelle tvister skal indbringes for Københavns Byret. North Advokatpartnerselskab kan dog forlange, at eventuelle tvister med erhvervsdrivende afgøres af en voldgiftsret i overensstemmelse med Voldgiftsinstituttets (Copenhagen Arbitration) regler. Nærværende regler om værneting og lovvalg gælder ikke forbrugere, såfremt forbrugeren har bedre eller anden ret efter andre regler.

September 2023