[trustindex no-registration=trustpilot]

Ny afgørelse fra Skatterådet: Handel med kryptokunst endelig anerkendt som næring.
NORTH skatteafdeling får medhold i den nye skatteafgørelse.

NORTH’S skatterets advokater fik for nyligt medhold i en sag for Skatterådet. Her blev det bekræftet, i en ny retsskabende afgørelse, at handel med kryptokunst kan anerkendes som næring. Bliv klogere i artiklen herunder. 

Skattestyrelsens hidtidige praksis for kryptovaluta

Skattestyrelsen har hidtil haft en praksis, hvor kryptokunst og anden form for kryptovaluta som udgangspunkt beskattes hos den person, der har oprettet en brugerkonto på den pågældende vekseltjeneste. Også selvom kryptovalutaerne ikke er taget ud af vekseltjenesten og f.eks. er overført til brugerens bankkonto som fiat-valuta. Fiat-valuta er den betegnelse, der bruges om en møntfod, der er anerkendt af de etablerede finansielle institutioner og stater – i daglig tale: ”Rigtige penge”.

Dette har i flere tilfælde bevirket, at brugeren er blevet beskattet af indkomsten fra kryptovaluta, uagtet at brugeren aldrig nogensinde har set en dansk krone på sin bankkonto.

Det fremrykkede beskatningstidspunkt har betydet, at personer som handler med kryptovaluta, herunder også kryptokunst, reelt kan opbygge et skattetilsvar, som de ikke har likviditet til at betale. Glemmer man at selvangive sin kryptoindkomst, som fortsat ”kun er et tal” angivet på din kryptoplatform, så risikerer man, at Skattestyrelsen kan forhøje brugerens indkomst i helt op til små 5 år. Som hovedregel skal Skattestyrelsen senest den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb sende varsel til borgeren om foretagelse eller ændring af en skatteansættelse, jf. skatteforvaltningsloven § 26, stk. 1.

Det følger dog af skatteforvaltningsloven § 27, stk. 1, at der kan ske ekstraordinær genoptagelse af en skatteansættelse i op til ti år tilbage i tiden, såfremt betingelserne for dette er opfyldt. Uden at nærværende artikel skal redegøre for hvorledes betingelserne herfor opfyldes, så vil Skattestyrelsen påstå, i sådanne situationer, at den skattepligtige har handlet forsætligt eller groft uagtsomt, hvilket har medvirket til, at der er foretaget en skatteansættelse på enten urigtigt eller ufuldstændigt grundlag, jf. skatteforvaltningsloven § 27, stk. 1, nr. 5.

En manglende angivelse af sin kryptoindkomst på sin selvangivelse vil ofte resultere i et synspunkt om, at skatteyderen har handlet groft uagtsomt og vil derved risikere, at blive indkomstforhøjet som beskrevet ovenfor. En privatperson / hobby-virksomhed vil være afskåret fra at opnå fuldt fradrag for sine omkostninger. Derudover vil en privatperson også være begrænset i forhold til fradrag for forrige indkomstår. Endelig vil en privatperson / hobbyvirksomhed også indkomstbeskattes på en anden måde, end personer som driver handel med kryptokunst som næring f.eks. under virksomhedsordningen.

Forskellen på om Skattestyrelsen anser en som privat person / hobbyvirksomhed eller person som driver næring kan altså være forskellen på, om man har ”råd til”, at handle med krypto valuta i Danmark. Eller om man, som en række af mere etablerede krypto-handlere, har valgt at flytte til en anden europæisk jurisdiktion, som har implementeret lovgivning, som er mere venlig over for handel med kryptokunst og kryptovaluta.

Der er dog ingen som siger, at det nødvendigvis kan betale sig for en bruger at rykke teltpælene op og rykke til udlandet af økonomiske hensyn og navnlig ikke, hvis handlen med kryptokunst kan anerkendes som næring. I praksis har det vist sig at være yderst vanskeligt at få anerkendt selv hobbyvirksomheder med en millionomsætning som næring. North Advokater har ikke kendskab til andre offentliggjorte afgørelser vedrørende næring med kryptovaluta, forud for omtalte afgørelse fra Skatterådet.

 

Skattesrådets nye afgørelser for kryptovaluta

Skatterådet har nu for første gang slået fast, at en person kunne anses for næringsdrivende med køb og salg af kryptokunst – eller non-fungible tokens (NFT’er). Vederlaget for kryptokunsten, som blev betalt i kryptovaluta, skulle beskattes og værdiansættes på det tidspunkt hvor vederlaget blev modtaget. Herefter skete der ikke yderligere beskatning før det tidspunkt, hvor vederlaget blev afstået, enten ved veksling til fiat-valuta eller ved veksling til anden kryptovaluta.

I de forudgående sager vedrørende næring med kryptovaluta spillede det en væsentlig rolle, om den pågældende havde haft en professionel tilknytning til markedet for handel med kryptovaluta eller lignende aktiver. Selv i meget omfattende sager om kryptovirksomhed vurderede Skatterådet, at der kun var tale om hobbyvirksomhed.

Det afgørende moment i nærværende sag var derimod, at Spørger havde gennemført ca. 2.000 transaktioner i 2021 alene, med en omsætning på ca. xx mio. kr. hvoraf xx mio. kr. var udbetalt, og i endnu videre omfang end for indkomståret 2020, måtte anses for at være foretaget tilstrækkeligt omfattende og systematisk med henblik på at opnå et økonomisk overskud.

Skattestyrelsen bemærkede hertil, at de ved vurderingen heraf navnlig havde lagt vægt på Spørgers uddannelsesmæssige baggrund, Spørgers beskæftigelse hermed, samt omfanget af køb og salg af den kryptokunst, som Spørger selv havde produceret.

Skattestyrelsen fandt derfor, at omsætningen udgjorde næringsvirksomhed. Afgørelsen kan findes her:

https://skat.dk/data.aspx?oid=2349432

 

Forventning til Skattestyrelsens praksis for kryptokunst og kryptovaluta fremover

Det forventes at Skattestyrelsen på baggrund af den nyere praksis for næring med kryptovaluta vil være mere tilbøjelig til at acceptere, at der er tale om næring – også når det gælder kryptovaluta. Imidlertid venter vi fortsat på ny lovgivning på området.

Indtil der kommer ny lovgivning på området, vil der forventeligt fortsat opstå flere sager, hvor kryptovaluta, ifølge skatteyderen, utvivlsomt er handlet som led i næring, men hvor Skattestyrelsen fortsat vil henføre indkomsten som hobbyvirksomhed. Efter gældende ret vil skattestyrelsen således beskatte kryptovaluta i henhold til statsskattelovens § 4. Dette er naturligvis uhensigtsmæssigt, derved, at det resulterer i den såkaldte ”asymmetriske beskatning”. Det betyder, at en person som driver hobbyvirksomhed beskattes med op til ca. 57 % i den personlige indkomst, mens tab kun udløser et ligningsmæssigt fradrag 27 %. Det kan betyde, at personer, som handler med kryptovaluta, opnår en effektiv skatteprocent på over 100 % på deres handler med kryptovalutaer.

Hvilken betydning har Skatterådets afgørelse for dig?

Handler du med kryptovaluta, har du selvsagt et behov for at få afklaret, om dine transaktioner skal selvangives, og hvordan det skal beskattes. Nærværende afgørelse vil utvivlsomt åbne op for en generelt større anerkendelse af handel med kryptovaluta/kryptokunst som næringsvej, men det vil fortsat bero på en konkret vurdering af din situation, og der vil forsat være usikkerhed om fradragsretten.

Det anbefales derfor, at du altid søger rådgivning hos en advokat med speciale i skat – og gerne kryptokunst – uanset om du måtte have interesse i at anmode Skattestyrelsen om et bindende svar eller måtte have modtaget en materialeindkaldelse eller en afgørelse.

Har du spørgsmål til nærværende artikel eller til beskatning af kryptokunst generelt, er du altid velkommen til at kontakte advokat og partner hos NORTH Skat & Afgifter Tony Wendt.

 

Fast ejendom

North rådgiver inden for alle områder af fast ejendom, herunder enkelte ejendomme, porteføljesalg eller som del af en virksomhedsoverdragelse.

Corporate & Commercial Law

North er eksperterne i Corporate & Commercial Law og rådgiver hele vejen rundt inden for Erhvervsretten.

Skat

Advokatbistand til skattespørgsmål. Vi yder skatterådgivning, herunder rådgivning vedrørende incitamentsordninger, lønbeskatning, aktieløn og internationale skatteforhold.

Selskabsret

Selskabsret

Med North Advokater får du en god og tryg juridisk partner med speciale i selskabsret, herunder rådgivning i holdingselskaber, ApS, A/S og ejeraftaler.

Ansættelsesret

North rådgiver inden for ansættelsesret og bistår bl.a. med rådgivning inden for funktionærret, direktørkontrakter, ferielovgivningen samt konkurrence- og kundeklausuler.

Retssager og tvister

Vi rådgiver i forbindelse med retssager, tvister og voldgiftssager. Vores advokater og jurister hjælper dig med at vurdere fordele og ulemper ved en retssag, eller tvistebehandling af din sag.

Bliv kontaktet